Wedstrijdreglement

1. Algemeen

Er wordt in standaard lelievletten geroeid in de categorie?n dames en heren. Een gemengde ploeg mag zich inschrijven als herenploeg.
Er wordt gestart in series van twee boten. Plaatsing in de series is afhankelijk van resultaten bij eerdere wedstrijden.
Om in aanmerking te komen voor een prijs moeten alle drie de afstanden, te weten 500, 2000 en 8000 meter geroeid worden. Het eindklassement wordt opgemaakt door de op de drie afstanden gemaakte tijden terug te delen tot een 500m tijd en bij elkaar op te tellen. Bij een gelijke totaaltijd zijn de tijden van de laatst geroeide wedstrijd beslissend voor de eindrangschikking. Indien ook deze tijden geen uitsluitsel geven, gelden de tijden van de voorlaatste wedstrijd etc.

2. Uitrusting en bemanning

Tijdens de wedstrijden moeten zich 7 man/ vrouw, 2 doften en de volledige buikdenning aan boord bevinden. De standaard goedgekeurde lelievlet moet uitgerust zijn met standaard lelievletriemen van maximaal 12 voet. Het borgen van riemen met een lijntje over de dol is toegestaan. Ook mag een voetenbank worden gebruikt.
De bemanning mag van functie wisselen. De gehele bemanning is lid van Scouting. De minimum leeftijd is 16 jaar.
Tijdens de gehele wedstrijd moet het wedstrijdnummer duidelijk getoond worden.

3. Startprocedure

De ploeg moet zich 5 minuten voor de start melden bij de startcommissie. Het startmoment wordt door middel van een geluidssignaal of met een vlag aangegeven. Bij een valse start wordt opnieuw gestart. Het veroorzaken van een tweede valse start heeft uitsluiting tot gevolg. Een waarschuwing van de startcommissie wordt als valse start aangemerkt.
De startprocedure van de 8000 m geschiedt als een zogenaamde vliegende start. Er zal rekening gehouden moeten worden met andere deelnemers, vandaar dat er wel een startlijst wordt opgesteld.
Voor de 500 m worden er groepen samengesteld van ca 8 series. Deze roeien tegelijkertijd op, opdat ze niet in het vaarwater zullen komen van racende teams.

4. Oproeien

Het oproeien naar de startlijn moet aan de uiterste stuurboordzijde van het vaarwater gebeuren. Hierbij moet het hinderen van aan de wedstrijd deelnemende boten voorkomen worden.

5. Te volgen baan

Tijdens de 2000m en 8000m wedstrijden moet de uiterste stuurboordwal gehouden worden. Tijdens de 500m wedstrijden moet de eigen, met boeien gemerkte baan aangehouden worden. Vanwege een lichte bocht in de baan zal op deze afstand de startlijn niet haaks op het water liggen.

6. Oplopen

Het oplopen van deelnemers moet aan hun bakboordszijde gebeuren. De oploper moet, in een situatie waarin hij een andere deelnemer hindert, wijken.

7. Passeren van bruggen

Bij de bruggen geeft het op tegengestelde koers roeiend passeren geen problemen.

8. Ronden van boeien

In de baan van 8000m liggen 2 keerboeien. Deze boeien moeten bakboord gerond worden. Bij een boei moet een opgelopene ruimte geven aan de oploper, zodat deze ongehinderd de boei kan ronden.

9. Finish

De finishlijn ligt recht voor het wedstrijdterrein. Men is gefinisht wanneer de boeg van de vlet de finishlijn is gepasseerd. Hierna is men verplicht de wedstrijdbaan te verlaten en wel zo, dat andere deelnemers niet gehinderd worden.

10. het BPR

Tijdens de wedstrijden is het BPR van kracht. Daar waar dit reglement in strijd is met bepalingen uit het BPR, vervalt de desbetreffende passage uit het wedstrijdreglement.

11. Overtredingen

Overtredingen van een bepaling van dit reglement wordt bestraft met een straftijd, welke door de protestcommissie wordt bepaald.

12. Protesten

Protesten dienen uiterlijk een uur na afloop van de gevaren wedstrijd bij de protestcommissie tegen betaling van €20,00 te worden ingediend. De protestcommissie kan tijdstraffen en tijdvermindering toewijzen of de mogelijkheid tot overroeien bekijken. Tegen een uitspraak van de protestcommissie is geen beroep mogelijk. Bij toewijzing van het protest wordt de €20,00 geretourneerd.

13. Wisselprijzen

Alle wisselprijzen blijven eigendom van de organisatie. De winnaar van een beker krijgt deze tot de volgende wedstrijden, maar maximaal een jaar in beheer. Indien de wisselprijs niet wordt uitgereikt, zorgt de organisatie voor de prijs.

14. Aansprakelijkheid

De wedstrijdcommissie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan materiaal en/of lichamelijk letsel aan deelnemers of toeschouwers, welke direct of indirect door deelname aan de wedstrijd zou kunnen ontstaan.